L'emigrazione


Appena mi vitti spuntari di luntanu
lu cori di l'amicu paisanu
sì inghii d'accussì tanta gioia,
ca nuddu lu po' firmari mancu un boia.
M'abbrazzò forti forti
e si ricordò quannu cultivavamu l'orti;
era accussì beddu e divertenti
ca cu lassa stu travagghiu si nni penti.
Quann'era nicu a Campufrancu,
mi mancava lu pani e qualchi francu
e pi putirmi divertiri
a travagghiari m'innaviva ghiri.
Ddà luntanu tanta suffirenza e quantu duluri,
la malatia mi stava 'ncagliannu, e li vari eventi
mi rinnivanu li cosi cchiù duri
ca quasica quasica nun ci putiva nenti.
Grazia a un dutturi niscìu da malatia
e ora sugnu ccà, sulu pi tia.
Ia a stu paisi ci vugliu troppu beni
e pi movimi ccà nun dugnu cuntu mancu a li reni.
Ia spiru di ristari ccà,
ma lu pinsiri è semprì ddà,
pirchì ddà c'è u travaghiu,
ccà inveci a massimu po’ aviri u' baghiu.
Nenti puozzu fari, Iddu cumanna;
prima vonsi ca sunassi nà banna,
ora mi dici co ià muriri.
Unni mi na ghiri?
Sulu Iddu lu sapi
mancu li papi
sannu chissu: chissà è a fidi,
ma sulu si mi nn'acchianu Iddu mi vidi.
O cara Campofranco; statti bona
vivi cu a to bella genti
passa na vita bona
tu e sti belli genti.

Domenico Chiparo, (12 anni, di Campofranco)
La poesia è stata classificata al 5° posto al 2° Premio Letterario “Giovani Poeti” svoltosi a Caltanissetta il 16 maggio 2004. La motivazione: In questa poesia aleggia la nostalgia della terra natìa e del tempo passato. Tristezza e malinconia sono i tratti dominanti dell'autore che durante l'incontro con "l'amico paesano" si commuove nel vederlo tanto gioioso del suo ritorno a Campofranco. Nella rievocazione del passato affiorano alla sua mente i sacrifici dell'infanzia a causa della incessante miseria, che lo condusse in terra straniera. Egli soffre molto la lontananza dal suo paese, per tale motivo ha dovuto ricorrere alle cure mediche. Nella lirica, che può definirsi autobiografica, traspare tanta Fede. Egli, incerto se andare o meno all'estero, si affida alla volontà di Dio, che deciderà per lui la scelta.


Ritorna alla Home Page